POLITYKA PRYWATNOŚCI
RODO

O przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 które weszło w życie 25.05.2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. Uprzejmie informujemy Pani/Pana/Państwa/Firmę że przetwarzamy dane osobowe, a szczegóły związane z ich przetwarzaniem przestawiamy poniżej w polityce prywatności:

Administrator danych osobowych firma Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością firmy i funkcjonalnością witryny internetowej www.hofmann.com.pl jest firma Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o. z siedzibą 30-102 Kraków ul. Morawskiego 5,KRS: 000114690 NIP: 677-17-47-757 REGON: 351211156 Firma Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp z o.o. będąc administratorem przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • w celu realizacji określonego umową świadczenia na rzecz osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w przypadkach, gdy przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów firmy Hofmann, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w celem nie mają podstawowe prawa i wolności lub interesy osoby, której dane dotyczą – także bez konieczności uzyskania stosownej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane podlegające przetwarzaniu przez Administratora firmę Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o.

Dane podlegające przetwarzaniu przez Administratora firmę Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o. to: imiona, nazwiska, PESEL, adresy, adresy e-mail, konta bankowe, telefony kontaktowe, miejsca pracy, pełnione funkcje, miejsca prowadzenia działalności i zamieszkania oraz inne potwierdzone firmie Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o.. Podanie danych jest dobrowolne, a firma jako administrator danych, które zostaną pozyskane w związku ze współpracą z firmą będzie je przetwarzała przez czasookres niezbędny do realizacji założonych przez firmę celów. Maksymalny okres przechowywania danych to okres 10-ciu lat.

Sposób przetwarzania danych przez firmę Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp. z o.o.

Firma Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp z o.o. jako Administrator dane będzie przetwarzać z prawnie uzasadnionym własnym interesem, a w szczególności w celu:

 • realizacji zapytań ofertowych,
 • utworzenia i zarządzaniem kontem,
 • prawidłowej realizacji sprzedaży towarów i usług, obsługi i realizacji zamówień,
  umów i kontraktów
 • rozliczenia wykonanych usług oraz usług w ramach rękojmi i gwarancji.
 • windykacji i dochodzenia roszczeń
 • badania satysfakcji klientów
 • przygotowania wewnętrznych analiz i statystyk na potrzeby marketingu
 • przygotowania ofert promocyjnych dla stałych klientów i użytkowników
 • wypełnienia niezbędnych obowiązków księgowych i podatkowych

Firma Hofmann będzie przechowywać, przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z ustawy RODO tj. z zastosowaniem wszelkich przyjętych wytycznych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu prawidłowego zabezpieczenia powierzonych danych. Osoby upoważnione przez firmę do dostępu i mające możliwość przetwarzania danych osobowych związane są klauzulą poufności co do treści jak i sposobu zabezpieczania danych. Pozyskane dane mogą być przetwarzane przez dalszy podmiot tj. dalszego odbiorcę lub podwykonawcę z których korzystamy przy realizacji celu przetwarzania danych wyłącznie na podstawie umowy gwarantującej przestrzeganie prawa, bezpieczeństwo, przejrzystość i rzetelność danych dla osoby, której dane są przetwarzane. Dane te nie będą przekazywane poza teren Polski i Unii Europejskiej.

Prawa osoby, która udostępniła dane

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora firmę Hofmann ma prawo zażądać od administratora:

 • kopii danych osobowych jakie są przetwarzane przez firmę Hofmann
 • potwierdzenie sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych przez firmę Hofmann wraz z informacjami zawartymi w art. 15 Ust. 1 RODO
 • sprostowania, poprawienia lub uzupełnienia danych jeżeli dane przetwarzane przez firmę Hofmann są błędne lub niekompletne
 • usunięcia danych z zasobów firmy Hofmann jeżeli dane te ni są już niezbędne dla celów stanowiących podstawę przetwarzania
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie udostępnianie danych
 • usunięcia danych w przypadku gdy były one przetwarzane przez Administratora firmę Hofmann niezgodnie z prawem
 • usunięcia danych osobowych jeżeli to wynika z przepisów prawa wspólnotowego UE bądź polskiego
 • wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z w/w praw poprzez przesłanie stosownego żądania na adres pocztowy:

Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH Sp z o.o.
ul. Morawskiego 5 , 30-102 Kraków
lub mailowy:
hofmann@hofmann.com.pl

Każdemu kto udostępnił dane przysługuje w każdym momencie prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także prawo wniesienia sprzeciwu lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który to jest organem nadzoru, kontroli i prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

Skargę należy skierować na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej wycofania.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy powszechne obowiązujących przepisów prawa, a szczególności RODO. Firma Hofmann zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Aktualny tekst dostępny jest na stronie www.hofmann.com.pl. 

Informacja o zmianach w polityce prywatności firmy Hofmann zostanie przekazana do wiadomości wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane osobowe i wyraziły zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Hofmann za pośrednictwem korespondencji e-mail.


Hofmann Natursteinwerke GmbH Sp. z o.o

O firmie

Należymy do przodujących firm europejskich w zakresie obróbki piaskowców. Wnosimy istotny wkład w dziedzinę architektury w kraju i za granicą.

Odnośniki

Kontakt

ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków
Godziny otwarcia do edycji
hofmann@hofmann.com.pl
(+48) 12 42 22 589

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji naszego newsletter'a
pl_PLPolish